25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o przysługujących im prawach.

W związku z powyższym informujemy, iż Regionalny Zakład Obsługi Urządzeń Gazowniczych Gaz-Technika Sp. z o.o. dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowo obowiązujących zasad. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zawiadamiamy, że:

I. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Zakład Obsługi Urządzeń Gazowniczych Gaz-technika Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 211, 40-393 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000008476. NIP: 627-24-12-688.

II. Zasady przetwarzania danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe przestrzegamy poniższych zasad:

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby której dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” - art. 5 ust. 1 pkt a RODO).
 • Zbierane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu” - art. 5 ust. 1 pkt b RODO).
 • Dane osobowe są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych” - art. 5 ust. 1 pkt c RODO).
 • Respektowana jest prawidłowość danych w razie potrzeby są one uaktualniane, a te które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, będą usuwane lub korygowane („prawidłowość” - art. 5 ust. 1 pkt d RODO).
 • Przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane („ograniczenie przechowywania” - art. 5 ust. 1 pkt e RODO).
 • Przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność” - art. 5 ust. 1 pkt f RODO).

III. Podstawa przetwarzania danych

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach zgodnych z art. 6 ust. 1 RODO:

 • W przypadku przekazania nam swoich danych osobowych w procesie rekrutacji, podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 • W przypadku przekazania nam swoich danych osobowych w procesie pozyskiwania i realizacji projektów bądź inwestycji dla naszych zleceniodawców, którzy stają się odbiorcami tych danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Jeżeli współpraca między nami opiera się o zawartą umowę, to podanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
 • Przy wejściu i poruszaniu się po naszych stronach internetowych oraz korzystaniu z formularza kontaktowego, podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych poprzez nieblokowanie plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W celach marketingowych (m.in. promocji first minute, last minute, informacji o bonusach rzeczowych) w związku z prowadzoną przez nas działalnością najmu krótkoterminowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W związku z zawarciem i realizacją umowy, przyjmowaniem i realizacją zamówień świadczenia usług (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) i wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury VAT) (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
 • Dane osobowe służące do zawarcia i realizacji umowy, przyjmowania i realizacji zamówień świadczenia usług przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należnego podatku, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), i do ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia, a także w celu dochodzenia roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • Przekazywanie informacji o usługach i produktach przez nas oferowanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie mailowe lub telefoniczne, kierowane na nasze adresy mailowe lub numery telefonów, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 • >W celu ochrony osób i mienia tereny naszych nieruchomości objęte są monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.

IV. Udostępnianie danych

Dostęp do danych osobowych, których jesteśmy Administratorem, mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy Administratora oraz Zaufani Partnerzy współpracujący z Administratorem obsługujący systemy teleinformatyczne, prowadzący usługi prawne i logistyczne, a w określonych w przepisach prawa przypadkach także uprawnione organy administracji państwowej.

W przypadku stron internetowych dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (Facebook, Google); wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników takich jak np. Google Analytics czy Facebook Pixel.

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Cofnięcie zgody możliwe jest w dowolnym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji; nie będą także przetwarzane w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane.

Ponadto jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

V. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@gaztechnika.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.