Wykonujemy usługi projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
Przygotowujemy kompletną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i dokumentacją formalno – prawną.
Opracowujemy projekty budowlane oraz architektoniczo – budowlane dla budowy:
⦁        sieci, przyłączy i  urządzeń gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
⦁        wewnętrznych instalacji gazowych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków  hotelowych, administracyjnych, szkolnictwa, usługowych oraz układów zasilania gazem zakładów  przemysłowych (wewnątrz zakładowe gazociągi)
⦁        instalacji gazu płynnego
⦁        kotłowni  gazowych
⦁        punktów, zespołów gazowych i stacji redukcyjno – pomiarowych I° i II°
⦁        sieci, przyłączy, urządzeń oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Sprawujemy nadzór autorski.
Dla projektowanego obiektu budowlanego sporządzamy:
⦁        kosztorys inwestorski
⦁        przedmiar robót
⦁        projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, dla obiektów liniowych prowadzonych w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.
Współpracujemy ze specjalistami wszystkich branż.
Klientom indywidualnym pomagamy uzyskać:
⦁        warunki przyłączenia do sieci gazowej
⦁        opinię kominiarską
⦁        materiały z ośrodka geodezji (mapy ewidencyjne, zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, skorowidze działek i podmiotów, pliki SWDE).
Wykonujemy:
⦁        rzuty lokalu oraz obiektu (w AutoCAD)
⦁        inwentaryzację istniejącej instalacji w budynku,
⦁        operaty wodno – prawne
⦁        projekty przekroczenia obiektów liniowych z torami kolejowymi i drogami krajowymi
⦁        występujemy z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (na życzenie klienta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
⦁        rejestrujemy dziennik budowy we właściwym organie administracji architektoniczo-budowlanej.
Dysponujemy personelem o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.
Ścisłe współdziałanie  naszych projektantów i geodetów, a także współpraca z działem produkcji na każdym etapie prac projektowych, usprawnia proces budowlany i minimalizuje (często kosztowne dla inwestora) błędy na etapie wykonawstwa.
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadzamy wizję w terenie, po której zapewniamy bezpłatną konsultację, która pozwoli przyjąć optymalne rozwiązania na miejscu budowy.


Zapraszamy do kontaktu

Dział Projektowy
Kierownik Sabina Machoń-Tywonek
   tel.: 32 246 00 26
   mob.: 506 437 587
   s.machon@gaztechnika.pl