Dotyczą produktów firmy ITRON/ Dresser obowiązują od dnia 01.04.2020 r.

§ 1. Ogólne Warunki

 • Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej Warunkami albo OWS, stanowią integralną część Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy RZOUG Gaz-Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zwanym dalej „Sprzedawcą”, a przedsiębiorcą zwanym dalej „Kupującym”, z którym Sprzedawca zawiera umowę.
 • Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 • Niniejsze OWS publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.gaztechnika.pl/oferta.
 • Uznaje się, że Kupujący został powiadomiony o niniejszych OWS w momencie otrzymania od Sprzedawcy oferty wraz z linkiem do treści OWS.

§ 2. Oferta

 • Oferta Sprzedawcy dotyczy wyłącznie towarów i usług w niej wyraźnie wymienionych.
 • Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej (faksem, e-mailem lub listownie).
 • Kupujący składa Sprzedającemu zamówienie w formie pisemnej (faksem, e-mailem lub listownie).
 • Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili, gdy Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje w formie pisemnej (faksem, e-mailem lub listownie).
 • Zamówienie Kupującego zostanie pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego, jedynie gdy nie zmienia treści oferty Sprzedającego i nie zawiera dodatkowych dopisków, uwag, klauzul, w tym dotyczących kar umownych.
 • Kupujący może odwołać zamówienie, w formie pisemnej, niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  1. Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
  2. Numer NIP,
  3. Określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
  4. Ilość zamówionego towaru,
  5.Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu.
 • Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, należy umieścić na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.
 • Termin związania ofertą określa treść oferty złożonej przez Sprzedawcę Kupującemu. W przypadku braku tego terminu wynosi on 7 dni od daty złożenia oferty przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca określa w ofercie cenę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto towaru. W przypadku zmiany stawki VAT cena brutto zostanie skorygowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Podane ceny nie obejmują innych opłat dodatkowych wynikających z realizacji Zamówienia lub też wynikających z przepisów prawa.
 • Kupujący oświadcza, że posiadając umocowanie prawne do składania oświadczeń woli, oświadcza, że wszystkie zamówienia oraz upoważnienia osób do odbioru towaru złożone zgodnie z warunkami określonymi w zdaniu poprzednim uznaje za działania własne i przyjmuje za nie pełną odpowiedzialność, tym samym ureguluje wszystkie należności wobec Sprzedawcy, wynikające ze złożonych upoważnień oraz realizacji zamówień.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści Zamówienia.
 • Złożone zamówienie przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych Warunków.
 • Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Kupującego jakichkolwiek zmian do niniejszych OWS na składanym zamówieniu.
 • Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.

§ 3.Dostawy

 • Dokumentami dostawy są: list przewozowy, dokument WZ, faktura VAT.
 • O ile Strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Sprzedawcy, firmą kurierską lub innym transportem wybranym przez Sprzedawcę.
 • O ile Strony nie ustalą inaczej, koszt ubezpieczeń towarów do kwoty 50.000,00 zł ponosi Sprzedający.
 • Przewidywane terminy realizacji zamówienia wskazane są w ofercie i w potwierdzeniu zamówienia.
 • W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego o tym fakcie.
 • Dostawy częściowe są dozwolone, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej.

§ 4.Siła wyższa

 • Jeśli wystąpią okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, lokauty, awarie fabryki lub urządzeń powodujące brak dostępności zamówionych towarów, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za powiadomieniem i do czasu przywrócenia normalnych warunków.

§ 5.Przejście ryzyka

 • Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uwzględniona.
 • Z chwilą wydania towaru osobie upoważnionej przez Kupującego do jego odbioru, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 6.Cena

 • Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie i potwierdzeniu zamówienia.
 • Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze niezależnym od Sprzedającego i na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towarów i usług, itp.
 • Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 7.Warunki płatności

 • Faktury są płatne w terminie określonym na fakturze VAT przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT. W przypadku określenia formy zapłaty gotówką, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za dostarczony towar przed wydaniem towaru.
 • Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura VAT, Sprzedawca jest upoważniony do określenia kolejności zaliczenia płatności, nawet przy odmiennych dyspozycjach Kupującego.
 • Sprzedawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, jeśli Kupujący jest w zwłoce z płatnością.
 • Faktury VAT, paragony są wymagalne i płatne w pełnej wymagalnej wysokości, Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń z kwoty faktury.
 • Jeżeli Sprzedawca udzielił Kupującemu rabatu, to przyjmuje się, iż rabat został udzielony pod warunkiem terminowej zapłaty należności za fakturę objętą rabatem.
 • W przypadku niedokonania zapłaty całej wymagalnej kwoty w terminie 30 dni od wyznaczonego na fakturze VAT terminu płatności, Sprzedawca może dokonać korekty cen sprzedaży o udzielony rabat i wystawi fakturę VAT korygującą, na co Kupujący wyraża zgodę.
 • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.
 • Kupujący oświadcza, iż pomimo wprowadzonego stanu epidemii na terenie Polski lub ewentualnego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych, bez względu na okres ich trwania, posiada zabezpieczone środki pieniężne na dokonanie płatności za wykonane usługi lub prace objęte umową i usługi, które zostaną wykonane na podstawie zawartej przez strony umowy w przyszłości.

§ 8.Reklamacje

 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi, dokumentami WZ, faktura VAT lub ze specyfikacjami – zwanymi dalej „Dokumentami Dostawy”, Kupujący odpowiednią adnotację musi nanieść na dokument dostawy.
 • Każde widoczne uszkodzenia lub wady zewnętrzne, które mogą być łatwo rozpoznane,tzn. w sposób niewymagający dodatkowych testów lub pomiarów – tj. uszkodzenia towaru powiązane z uszkodzeniem opakowania, zalanie towaru – muszą być zgłoszone pisemnie Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Jeśli Kupujący nie dopełnił powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń, co do tych wad. Wszystkie zgłoszone reklamacje nie spełniające powyższych zastrzeżeń, będą realizowane i następnie uwzględnione pod warunkiem uznania reklamacji przez producenta, głównego dystrybutora.
 • Zgłoszenie wad fizycznych tkwiących w strukturze towaru odbywa się na zasadach kodeksu cywilnego.
 • Montaż lub dalsze przetwarzanie otrzymanego towaru bez wstępnego sprawdzenia jego jakości, wyklucza dalsze roszczenia.
 • Reklamowany towar winien być odesłany Sprzedawcy niezwłocznie. O ile nie uzgodniono inaczej, towar reklamowany, jeżeli reklamacja jest uznana przez Sprzedawcę, zostanie wymieniony na towar bez wad w ciągu 14 dni. Termin określony w zdaniu poprzednim może zostać wydłużony w sytuacji, gdy wymiana dotyczy towaru importowanego, bądź niedostępnego czasowo u producenta.
 • W razie wątpliwości poczytuje się, iż wady towary nie wynikają z działania lub zaniechania Sprzedawcy.

§9.Kary umowne

 • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, w wysokości 100% ceny Zamówienia.
 • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie z tytułu nieterminowej zapłaty, w wysokości maksymalnej określonej przepisami kodeksu cywilnego.

§10.Gwarancja

 • Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawany Produkt liczonej od dnia zakupu Produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.
 • Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie w oparciu o wystawioną przez Sprzedającego kartę gwarancyjną i wyłącznie w przypadku przestrzegania zasad użytkowania i konserwacji sprzedawanego Produktu, określonych przez Sprzedającego.
 • Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Produktu; nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania; nieprawidłowego montażu lub konserwacji; napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta; działania siły wyższej.
 • Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkt w przypadku stwierdzenia modyfikacji Produktu lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych.
 • Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie Produktu za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne.
 • Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.
 • Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Produktem.
 • Kupujący zobowiązany jest w pierwszej kolejności dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji przed roszczeniami wynikającymi z niewłaściwego wykonania umowy. Roszczenia wynikające z niewłaściwego wykonania umowy nie mogą obejmować roszczeń dotyczących wad przedmiotu sprzedaży.

§ 11.Rękojmia

 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

§12.Cesja

 • Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.
 • Kupującemu nie przysługuje prawo potrącania zobowiązań wynikających z zawarcia umowy w oparciu o niniejsze postanowienia OWS z należnościami wobec Sprzedającego a przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego z innych tytułów.

§ 13.Dane osobowe

 • Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).
 • Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych.
 • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 • Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług logistycznych, podwykonawcom usług Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupującego na zlecenie Sprzedawcy i wyłącznie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie (powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO).
 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 14.Zmiana OWS

 • Każda nowa wersja OWS jest oznaczona kolejnym numerem.
 • Każdorazowo zamieszczona jest jedynie aktualna wersja OWS.
 • Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji w sposób wskazany w pkt 3 § 1.
 • Za dzień publikacji uważa się zamieszczenie nowych OWS na stronie internetowej Sprzedawcy.

§15.Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 • Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.